Dnia 17 maja 2007 roku w sali „Ogrodu Zimowego” w Sokołowsku odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym zostały dokonane wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Na zebranie oprócz mieszkańców Sokołowska przybyli: Burmistrz Gminy Mieroszów p. Andrzej Laszkiewicz, z-ca burmistrza p. Dorota Bekier oraz p. poseł Katarzyna Mrzygłocka. Gośiliśmy również panie sołtys z Łącznej i Unisławia Śląskiego oraz radnych Gminy Mieroszów.

Na początku burmistrz po przyjęciu przewodniczenia zebraniu podziękował dotychczasowej p. sołtys Bernardynie Grzeszuk za jej dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców i dobre współdziałanie z urzędem i samorządem gminnym.
Następnie po wybraniu Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone dwie kandydatury na sołtysa:
  1. Bernardyna Grzeszuk
  2. Anna Prugar – Wcisło
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 115 mieszkańców wybrano po raz kolejny p. Bernadynę Grzeszuk ilością 79 głosów. Druga kontrkandydatka otrzymała 33 głosy.

Kolejnym krokiem było wybranie Rady Sołeckiej. Zostały zgłoszone następujące kandydatury:
  1. Grażyna Sikora
  2. Jadwiga Kobus
  3. Zofia Ciepielowska
  4. Stanisław Żabicki
  5. Mirosława Nowak
  6. Lidia Grzebyk
  7. Lidia Turkowicz
W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło 105 mieszkańców poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Grażyna Sikora – 61
2. Jadwiga Kobus - 57
3. Zofia Ciepielowska - 54
4. Stanisław Żabicki - 20
5. Mirosława Nowak - 25
6. Lidia Grzebyk - 14
7. Lidia Turkowicz - 69

W wyniku wyborów, do Rady Sołeckiej weszły: p.Lidia Turkowicz, p. Grażyna Sikora oraz p. Jadwiga Kobus.
Zaraz po wyborze Rady Sołeckiej rada na swoim pierwszym spotkaniu wybrała na przewodniczącą rady p. Lidię Turkowicz, której zastępcą została p. Grażyna Sikora.
Na koniec przybyli goście odpowiadali na pytania mieszkańców.