Polish (Poland)

Sprawozdanie z prac Zarządu TRS w okresie od kwietnia 2009 do marca 2011 r

Sprawozdanie z prac Zarządu TRS w okresie od kwietnia 2009 do marca 2011 r

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zarząd Towarzystwa został wybrany przez członków TRS na Walnym Zebraniu w dniu 19.04.2009r.

W okresie sprawozdawczym pracował w składzie :Zbigniew Kolanko – prezes, Paweł Gimzicki – v-ce prezes, Jerzy Marek – skarbnik, Justyna Pichowicz i Rafał Sobkowicz – członkowie.

Pierwsze działania miały na celu dokonanie zmian w KRS i przegląd dokumentacji Towarzystwa. Zajmowaliśmy się bieżącymi sprawami wynikającymi z wcześniej zaplanowanych zadań oraz pojawiających się nowych sytuacji , leżących w kompetencji statutowej zarządu. Przyjęliśmy również program działalności na okres od maja  2009 – do marca 2011.

Wiele czasu i energii poświęciliśmy na przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie międzynarodowego projektu

„CLIMATE ALERT – BE ALL EYES”. Udało nam się zrealizować projekt mimo odmowy finansowania go przez Program

„Młodzież w działaniu”. Zarówno członkowie zarządu jak i inni członkowie TRS aktywnie włączyli się w działania projektu.

Wiele czasu zajęło nam planowanie i przygotowanie wniosków do różnych programów, urzędów i instytucji w celu pozyskania środków na realizację projektów przypadających  w roku 2010 czyli w X – rocznicę powstania Towarzystwa.

Podjęte zostały również zakończone sukcesem formalne czynności mające na celu przystąpienie TRS do Polskiego Związku Łuczniczego.

Działania Zarządu w roku 2009 zostały zaakceptowane przez członków Towarzystwa na Walnym Zebraniu w dniu 26.02.2010 r.

Rok 2010 był okresem bardzo dużej aktywności Towarzystwa – zarówno Zarządu jak i innych członków.

Większość zaplanowanych , dużych przedsięwzięć zostało zrealizowanych. Były to projekty : „Jak to robią Duńczycy ?” , „Festyn”, „Budowa ścieżki historycznej”, „Piłka nożna – przyjaźń - zabawa”, „EYES – 2010”, „Dożynki w Asnaes”. Największym wyzwaniem był niewątpliwie pierwszy z nich, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Jerzego Marka, Kingi Sokołowskiej oraz innych członków Zarządu i Towarzystwa zrealizowany on został prawidłowo uzyskując bardzo wysoką ocenę fundacji , która finansowała projekt. Dzięki środkom pozyskanym z projektu udało nam się stworzyć nową i zmodernizować oficjalną stronę internetową TRS, wygospodarować środki na szereg materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz sfinansować wyjazd naszej delegacji na dożynki w Asnaes. Wciąż dysponujemy środkami na wydanie widokówek Sokołowska. Wspaniałym efektem został uwieńczony projekt „Budowa ścieżki historycznej w Sokołowsku”, który koordynowała Pani Justyna Pichowicz , a Pan Piotr Kabata włożył bardzo wiele pracy w jego realizację. Nadal trwają prace nad zakończeniem projektu budowy Placu im. Kieślowskiego w Sokołowsku. Towarzystwo jest też od listopada 2010 roku współtwórcą lokalnej gazetki „Sokowieści”, którą z ramienia TRS redaguje Justyna Pichowicz. Dotąd ukazały się cztery numery pisma, jest ono wydawane przez Sołectwo Sokołowsko. Innym wkładem w promowanie miejscowości jest utrzymywana przez TRS strona internetowa miejscowości, którą redagują; Marcin Fila, Justyna Pichowicz i Paweł Gimzicki.

Towarzystwo było współorganizatorem imprezy „Festiwal Lepienia Bałwanów”

Nie udało nam się niestety doprowadzić do realizacji projektu, mającego na celu uświetnienie obchodów X rocznicy powstania Towarzystwa i 150 - lecie powstania uzdrowiska. Mimo ogromnych  starań zmuszeni zostaliśmy do rezygnacji z projektu, który miał być finansowany przez Urząd Marszałkowski. Na decyzję o dofinansowanie oczekuje inny projekt TRS (pozytywnie oceniony przez LGD „Kwiat Lnu”) napisany w partnerstwie z Sołectwem Sokołowsko pn. „Uczymy się od siebie, tworzymy dla wszystkich - aktywna integracja mieszkańców Sokołowska”. Zadania przewidziane w projekcie mają na celu umożliwienie mieszkańcom Sokołowska aktywnego spędzania czasu poprzez organizację warsztatów międzypokoleniowych.

Oprócz realizowania zaplanowanych działań udało się nam nawiązać współpracę z Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu , które wykonało dla nas nieodpłatnie film oraz banner i roll-up promujący Towarzystwo oraz Sokołowsko.

Członkowie Zarządu reprezentowali wielokrotnie Towarzystwo podczas lokalnych i innych imprez ,spotkań, konferencji i uroczystości.

Udało się zorganizować spotkania członków TRS przy okazji : festynu, wizyty partnerskiej organizacji duńskiej , pobytu stażystów duńskich oraz wigilii Bożego Narodzenia.

Miniony okres działalności Zarządu TRS zaowocował raczej umiarkowanym i zapewne skromniejszym od oczekiwanego wzrostem aktywności naszego Towarzystwa. Mamy jednak nadzieję, że nasze działania wpisały się pozytywnie w realizację misji naszej organizacji.

Kończymy dwuletnią kadencję pozostawiając TRS z sukcesami w realizacji podjętych projektów, z nawiązanymi kontaktami i współpracą z zaprzyjaźnionymi organizacjami, w dobrej kondycji finansowej i z nowo - otwartym nowoczesnym rachunkiem w innym niż dotychczas  banku oraz z nadzieją, że nasi następcy zrobią kolejny krok w kierunku realizacji celów statutowych Towarzystwa Rozwoju Sokołowska.

Za Zarząd

Zbigniew Kolanko – prezes TRS