Polish (Poland)

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

STATUT
I. Postanowienia ogólne .
§ 1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę :
„TOWARZYSTWO ROZWOJU SOKOŁOWSKA”
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Pensjonat „Leśne Źródło”
58-351 SOKOŁOWSKO, ul. Osiedle 3.
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest województwo dolnośląskie oraz pozostałe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać także za granicą.
II Cele stowarzyszenia i ich realizacja
§ 4
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Promowanie , reprezentowanie i ochrona interesów miejscowości Sokołowsko w sferze kultury, turystyki, wypoczynku oraz ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
2. Inspirowanie i opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju turystyki, rekreacji, wypoczynku oraz walorów przyrodniczych.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
4. Wspieranie działalności gospodarczej i kulturalnej służącej rozwojowi miejscowości,
5. Inicjowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie świadomości o korzyściach płynących z rozwoju turystyki, wypoczynku, rekreacji oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
6. Koordynacja przedsięwzięć służących rozwojowi Sokołowska.
§ 5
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez :
1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej,
3. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez prowadzenie działalności gospodarczej poza działalnością koncesjonowaną.
4. Aktywizację społeczności lokalnej w dziedzinie kultury, turystyki, wypoczynku, rekreacji oraz ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
5. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania.
III. Członkowie
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 7
Członkami Stowarzyszenia mogą być instytucje rozwoju regionalnego, osoby prawne oraz osoby fizyczne.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne .
2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być instytucje rozwoju regionalnego , inne osoby prawne i osoby fizyczne deklarujące w szczególności pomoc finansową . Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, która w sposób znaczący zasłużyły się w działalności Stowarzyszenia i zostały przyjęte w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków .
§ 8
1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego , zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę) , oświadczenie o przystąpieniu oraz – gdy chodzi o osoby prawne – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Stowarzyszenia , którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
§ 9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
1/ wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
2/ zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty, brać udział w głosowaniu,
3/ brać udział w zebraniach , naradach i imprezach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia oraz świadczeń na zasadach określonych regulaminem Stowarzyszenia,
4/ zaskarżać uchwały i orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
2. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi i wspierający mają wszelkie prawa i obowiązki członków za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek :
1/przestrzegać przepisów Statutu, treści uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowień wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie porozumień i układów.
2/ opłacać regularnie składki członkowskie oraz zadeklarowane świadczenia,
3/ czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagować jego program.
§ 10
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
1/ śmierci członka ,
2/ wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3/ wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić , jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmie Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem., do Walnego Zebrania.
4. Postanowienia ustępu 1,2,3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
IV. Władze i organizacja stowarzyszenia
§ 11
1. Władzami Stowarzyszenia są :
1/ Walne Zebranie
2/ Zarząd Stowarzyszenia ,
3/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
§ 12
Wszystkie funkcje w organach Stowarzyszenia wykonywane na jego rzecz są honorowe. Nie oznacza to, że są wykluczone zwroty wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powyższych funkcji zgodnie z zasadami przyjętymi w gospodarce finansowej Stowarzyszenia.
§ 13
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1/ określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3/ wybór i odwołanie Zarządu, Prezesa Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej ,
4/ uchwalanie budżetu Stowarzyszenia ,
5/ rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku przewidzianym w § 10 ust. 2,
6/ określenie wysokości składki członkowskiej,
7/ uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
8/ dokonywania zmian w statucie,
9/ decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
10/ decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Zwyczajne walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 13 ust. 2 pkt. 1,2,3 i 5.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upływu roku od poprzedniego Walnego zebrania, albo nie zwoła Zabrania Nadzwyczajnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję rewizyjną.
4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie rozszerzony.
§ 15
1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał :
1/ w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,
2/ w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania. Uchwały są obowiązujące , jeśli uzyskały ponad połowę głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków stowarzyszenia.
§ 16
1. Z wyjątkiem uchwał , o których mowa w ust. 2 oraz § 22 ust. 1 pkt 4 uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte , gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 uchwały sa podejmowane w głosowaniu jawnym.
§ 17
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą ; prezes, Wiceprezes, Skarbnik i dwóch członków. O składzie Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie.
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
§ 18
1. Do kompetencji Zarządu należy :
1/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności ,
2/ przyjmowanie i wykreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,
3/ powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia,
4/ określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia
5/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6/ przygotowanie projektów budżetu i programu działalności na dany rok,,
7/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
8/ podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich,
9/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10/ wnioskowanie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia, zwalniania i wynagradzania pracowników,
12/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Walne Zebranie,
13/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
14/ wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu , w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności :
1/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
3/ kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
4/ przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.
§ 21
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę .
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
3. Uchwał są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
§ 22
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek :
1/ upływu kadencji,
2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3/ zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4/ odwołania przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów.
2. Nieudzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o jego odwołanie.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia , których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może przekroczyć więcej niż 50 % członków tych organów.
§ 23
Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.
V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 24
Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze , nieruchomości i ruchomości.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
1/ składki członków oraz świadczenia członków wspierających,
2/ wpływy z działalności statutowej,
3/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
4/ dotacje,
5/ darowizny,
6/ dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia przechowywane są wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą , z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 25
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
VI. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
§ 26
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 15 ust 2 i § 16 ust 2 .
§ 27
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Członków przeprowadzi likwidację.
§ 28
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20 poz. 104 z późn.zm.).
§ 29
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.